Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

219'

Primær drift

144'

Årets resultat

111'

Aktiver

350'

Kortfristede aktiver

301'

Egenkapital

151'

Afkastningsgrad

41 %

Soliditetsgrad

43 %

Likviditetsgrad

152 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat218.910
Resultat af primær drift143.865
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-461
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat143.404
Resultat110.948
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 138.749
Likvider161.781
Kortfristede aktiver300.530
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver49.914
Langfristede aktiver49.914
Aktiver350.444
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital150.948
Hensatte forpligtelser1.700
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.228
Kortfristede forpligtelser197.796
Gældsforpligtelser197.796
Forpligtelser197.796
Passiver350.444
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Afkastningsgrad 41,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 73,5 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 31.207,2 %
Soliditestgrad 43,1 %
Likviditetsgrad 151,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nicolai Andersen Rør & Sanitet ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2022.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj - 31. december 2022 for Nicolai Andersen Rør & Sanitet ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive blikkenslager virksomhed og andet hermed beslægtet virksomhed.