Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

115'

Primær drift

-21.813

Årets resultat

-17.117

Aktiver

253'

Kortfristede aktiver

72.894

Egenkapital

22.883

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

32 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat114.696
Resultat af primær drift-21.813
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-132
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-21.945
Resultat-17.117
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 66.637
Likvider6.257
Kortfristede aktiver72.894
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver180.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver180.000
Aktiver252.894
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital22.883
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.980
Kortfristede forpligtelser230.011
Gældsforpligtelser230.011
Forpligtelser230.011
Passiver252.894
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -8,6 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -74,8 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -16.525,0 %
Soliditestgrad 9,0 %
Likviditetsgrad 31,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:05.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 05. maj 2022 - 31. december 2022 for Tv. Adem Bademci ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.