Copied
 
 
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

417'

Primær drift

3.928

Årets resultat

2.015

Aktiver

232'

Kortfristede aktiver

52.035

Egenkapital

24.897

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

26 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat416.694114.696
Resultat af primær drift3.928-21.813
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-1.345-132
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat2.583-21.945
Resultat2.015-17.117
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 52.03566.637
Likvider06.257
Kortfristede aktiver52.03572.894
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver180.000180.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver180.000180.000
Aktiver232.035252.894
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte00
Egenkapital24.89722.883
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Leverandører af varer og tjenesteydelser21.00013.980
Kortfristede forpligtelser196.793230.011
Gældsforpligtelser207.138230.011
Forpligtelser207.138230.011
Passiver232.035252.894
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 1,7 %-8,6 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,1 %-74,8 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 292,0 %-16.525,0 %
Soliditestgrad 10,7 %9,0 %
Likviditetsgrad 26,4 %31,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:05.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-17
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for Tv. Adem Bademci ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.