Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-26.078

Primær drift

-26.078

Årets resultat

-23.107

Aktiver

16.893

Kortfristede aktiver

10.376

Egenkapital

16.893

Afkastningsgrad

-154 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-26.078
Resultat af primær drift-26.078
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-4
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-29.624
Resultat-23.107
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider10.376
Kortfristede aktiver10.376
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver6.517
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver6.517
Aktiver16.893
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital16.893
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver16.893
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -154,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -136,8 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -651.950,0 %
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:26.04.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Der er ikke stillet nogen form for sikkerheder
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Ledelsespåtegning:Efterfølgende årsrapport for perioden 26/4 – 31/12 2022 for Morten Rosendahl Andreassen Holding ApS, der udviser et resultat på kr. – 23. 103 samt en egenkapital på kr. 16. 893, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.   Direktionen erklærer i denne forbindelse:   - at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og   - at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.   Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.