Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.097'

Primær drift

1.097'

Årets resultat

1.098'

Aktiver

1.138'

Kortfristede aktiver

786'

Egenkapital

1.138'

Afkastningsgrad

96 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.096.940
Resultat af primær drift1.096.940
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat1.096.940
Resultat1.097.613
Forslag til udbytte-58.900
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 785.673
Likvider0
Kortfristede aktiver785.673
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver351.940
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver351.940
Aktiver1.137.613
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Forslag til udbytte58.900
Egenkapital1.137.613
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver1.137.613
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Afkastningsgrad 96,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 96,5 %
Payout-ratio 5,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:30.03.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.