Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.500

Primær drift

-7.500

Årets resultat

12.142'

Aktiver

15.651'

Kortfristede aktiver

3.463'

Egenkapital

12.182'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

100 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.500
Resultat af primær drift-7.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-18
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat12.140.647
Resultat12.142.319
Forslag til udbytte-9.900.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.460.512
Likvider2.482
Kortfristede aktiver3.462.994
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver12.188.165
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver12.188.165
Aktiver15.651.159
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte9.900.000
Egenkapital12.182.319
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser3.468.840
Gældsforpligtelser3.468.840
Forpligtelser3.468.840
Passiver15.651.159
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 0,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 99,7 %
Payout-ratio 81,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -41.666,7 %
Soliditestgrad 77,8 %
Likviditetsgrad 99,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:23.03.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nordika Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 23. marts - 31. december 2022 for Nordika Holding ApS.