Copied
 
 
2023, DKK
27.05.2024
Bruttoresultat

256'

Primær drift

237'

Årets resultat

198'

Aktiver

521'

Kortfristede aktiver

447'

Egenkapital

400'

Afkastningsgrad

45 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

371 %

Resultat
27.05.2024
Årsrapport
2023
27.05.2024
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat256.413-60.044
Resultat af primær drift236.695-69.294
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-2.665-3.324
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat234.030-72.618
Resultat198.434-68.988
Forslag til udbytte-200.0000
Aktiver
27.05.2024
Årsrapport
2023
27.05.2024
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger190.000147.997
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.46226.695
Likvider252.69729.708
Kortfristede aktiver447.159204.400
Immaterielle aktiver og goodwill74.00083.250
Finansielle anlægsaktiver034.776
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver74.000118.026
Aktiver521.159322.426
Aktiver
27.05.2024
Passiver
27.05.2024
Årsrapport
2023
27.05.2024
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte200.0000
Egenkapital400.482202.049
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Leverandører af varer og tjenesteydelser30.06952.704
Kortfristede forpligtelser120.677120.377
Gældsforpligtelser120.677120.377
Forpligtelser120.677120.377
Passiver521.159322.426
Passiver
27.05.2024
Nøgletal
27.05.2024
Årsrapport
2023
27.05.2024
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 45,4 %-21,5 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 49,5 %-34,1 %
Payout-ratio 100,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 8.881,6 %-2.084,7 %
Soliditestgrad 76,8 %62,7 %
Likviditetsgrad 370,5 %169,8 %
Resultat
27.05.2024
Gæld
27.05.2024
Årsrapport
27.05.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 27.05.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Madagaskar. dk Import ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
27.05.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Madagaskar. dk Import ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby Strand, den 23-05-2024 Direktion Jacob Lie-Olsen Kildebogård Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Madagaskar. dk Import ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.