Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-60.044

Primær drift

-69.294

Årets resultat

-68.988

Aktiver

322'

Kortfristede aktiver

204'

Egenkapital

202'

Afkastningsgrad

-21 %

Soliditetsgrad

63 %

Likviditetsgrad

170 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-60.044
Resultat af primær drift-69.294
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-3.324
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-72.618
Resultat-68.988
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger147.997
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.695
Likvider29.708
Kortfristede aktiver204.400
Immaterielle aktiver og goodwill83.250
Finansielle anlægsaktiver34.776
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver118.026
Aktiver322.426
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital202.049
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser52.704
Kortfristede forpligtelser120.377
Gældsforpligtelser120.377
Forpligtelser120.377
Passiver322.426
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -21,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -34,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.084,7 %
Soliditestgrad 62,7 %
Likviditetsgrad 169,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:11.03.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Frøsnapperen. dk ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 11-03-2022 - 31-12-2022 for Frøsnapperen. dk ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 11-03-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby Strand, den 23-05-2023 Direktion Jacob Lie-Olsen Kildebogård Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 11-03-2022 - 31-12-2022 for Frøsnapperen. dk ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.