Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-10.170

Primær drift

-10.170

Årets resultat

-7.935

Aktiver

479'

Kortfristede aktiver

343'

Egenkapital

129'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

98 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.170
Resultat af primær drift-10.170
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-3
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-10.173
Resultat-7.935
Forslag til udbytte-58.900
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 339.540
Likvider3.178
Kortfristede aktiver342.718
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver136.500
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver136.500
Aktiver479.218
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte58.900
Egenkapital128.565
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser350.653
Gældsforpligtelser350.653
Forpligtelser350.653
Passiver479.218
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -2,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -6,2 %
Payout-ratio -742,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -339.000,0 %
Soliditestgrad 26,8 %
Likviditetsgrad 97,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:24.02.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LUB Consulting ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 24. februar 2022 - 31. december 2022 for LUB Consulting ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 24. februar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 26. maj 2023 Direktion Lars Ubbesen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 24. februar 2022 - 31. december 2022 for LUB Consulting ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.