Copied
 
 
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

929'

Primær drift

58.049

Årets resultat

45.058

Aktiver

637'

Kortfristede aktiver

637'

Egenkapital

85.058

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

115 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat928.963
Resultat af primær drift58.049
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger11
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat58.060
Resultat45.058
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider637.000
Kortfristede aktiver637.000
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver637.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital85.058
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.000
Kortfristede forpligtelser551.942
Gældsforpligtelser551.942
Forpligtelser551.942
Passiver637.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 9,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 53,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -527.718,2 %
Soliditestgrad 13,4 %
Likviditetsgrad 115,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:15.02.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Friberg Formidling ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 15. februar 2022 - 31. december 2022 for Friberg Formidling ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 15. februar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Valby, den 23. marts 2023 Direktion Sara Friberg Busch Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 15. februar 2022 - 31. december 2022 for Friberg Formidling ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i udviklingsprojekter, konsulent hjælp og undervisning.