Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift
Na.
Årets resultat

-222'

Aktiver

1.149'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.144'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
Nettoomsætning0
Bruttoresultat00
Resultat af primær drift0-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-221.91019.307
Resultat-221.91019.307
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider00
Kortfristede aktiver00
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver1.149.1651.371.075
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver1.149.1651.371.075
Aktiver1.149.1651.371.075
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital1.144.1651.366.075
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser05.000
Kortfristede forpligtelser5.0005.000
Gældsforpligtelser5.0005.000
Forpligtelser5.0005.000
Passiver1.149.1651.371.075
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
Afkastningsgrad Na.-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -19,4 %1,4 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 99,6 %99,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Camakviste C&D Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for kapitalinteressers mellemværende med pengeinstitut.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Camakviste C&D Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt anden tilsvarende virksomhed