Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-81.700

Primær drift
Na.
Årets resultat

156''

Aktiver

179''

Kortfristede aktiver

60.705'

Egenkapital

179''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-81.700
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter166.000
Finansieringsomkostninger-270
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat156.150.542
Resultat156.116.838
Forslag til udbytte0
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 60.674.228
Likvider30.530
Kortfristede aktiver60.704.758
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver117.975.920
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver117.975.920
Aktiver178.680.678
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital178.634.474
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.500
Kortfristede forpligtelser46.204
Gældsforpligtelser46.204
Forpligtelser46.204
Passiver178.680.678
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 87,4 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad 131.384,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.02.2022- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 02. 22 - 30. 09. 22 for Johan Stenger Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt andre værdier og i øvrigt foretage investeringer samt stående forretninger i forbindelse hermed.