Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

670'

Primær drift

670'

Årets resultat

667'

Aktiver

512'

Kortfristede aktiver

512'

Egenkapital

422'

Afkastningsgrad

131 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat670.463
Resultat af primær drift670.463
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-3.223
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat667.240
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 372.219
Likvider139.311
Kortfristede aktiver511.530
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver511.530
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital421.951
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.000
Kortfristede forpligtelser89.579
Gældsforpligtelser89.579
Forpligtelser89.579
Passiver511.530
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 131,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 158,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 20.802,5 %
Soliditestgrad 82,5 %
Likviditetsgrad 571,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:08.02.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lund Nyborg Consult K/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 08-02-2022 - 31-12-2022 for Lund Nyborg Consult K/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 08-02-2022 - 31-12-2022. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sorø, den 23-05-2023 Direktion Mikkel Lund Nyborg Adm. direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 08-02-2022 - 31-12-2022 for Lund Nyborg Consult K/S.