Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

924'

Primær drift

123'

Årets resultat

93.412

Aktiver

433'

Kortfristede aktiver

346'

Egenkapital

133'

Afkastningsgrad

28 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

116 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat923.675
Resultat af primær drift123.300
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-2.872
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat120.428
Resultat93.412
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger229.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider96.251
Kortfristede aktiver346.407
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver86.400
Langfristede aktiver86.400
Aktiver432.807
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital133.412
Hensatte forpligtelser1.188
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser298.207
Gældsforpligtelser298.207
Forpligtelser298.207
Passiver432.807
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 28,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 70,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.293,2 %
Soliditestgrad 30,8 %
Likviditetsgrad 116,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:21.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Slikland FrIIheden ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 21. januar - 31. december 2022 for Slikland FrIIheden ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive detailhandel med chokolade og konfekture og anden hermed beslægtet virksomhed.