Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.568'

Primær drift

527'

Årets resultat

396'

Aktiver

633'

Kortfristede aktiver

569'

Egenkapital

436'

Afkastningsgrad

83 %

Soliditetsgrad

69 %

Likviditetsgrad

291 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.567.511
Resultat af primær drift527.378
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-5.277
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat522.101
Resultat396.327
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.688
Likvider558.719
Kortfristede aktiver569.407
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver25.000
Materielle aktiver38.250
Langfristede aktiver63.250
Aktiver632.657
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital436.327
Hensatte forpligtelser990
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser195.340
Gældsforpligtelser195.340
Forpligtelser195.340
Passiver632.657
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 83,4 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 90,8 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 9.993,9 %
Soliditestgrad 69,0 %
Likviditetsgrad 291,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:04.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Pok Pok ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Der er ingen sammenligningstal, idet 2022 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 4. januar - 31. december 2022 for Pok Pok ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet består af at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.