Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

592'

Primær drift

-28.284

Årets resultat

-24.158

Aktiver

101'

Kortfristede aktiver

101'

Egenkapital

15.842

Afkastningsgrad

-28 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

119 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat591.994
Resultat af primær drift-28.284
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-2.688
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-30.972
Resultat-24.158
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger15.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 31.814
Likvider54.460
Kortfristede aktiver101.274
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver101.274
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital15.842
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser85.432
Gældsforpligtelser85.432
Forpligtelser85.432
Passiver101.274
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad -27,9 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -152,5 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1.052,2 %
Soliditestgrad 15,6 %
Likviditetsgrad 118,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:14.12.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ledelsen oplyser, at selskabet aktiver ikke er pantsat eller stillet som sikkerhed.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 14. december 2021 - 31. december 2022 for Sydhavs Mureren APS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.