Copied
 
 
2023, DKK
19.04.2024
Bruttoresultat

-17.500

Primær drift
Na.
Årets resultat

-17.730

Aktiver

471''

Kortfristede aktiver

1.579'

Egenkapital

-25.230

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-17.5000
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-2300
Resultat før skat00
Resultat-17.730-7.500
Forslag til udbytte00
Aktiver
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.297.6300
Likvider281.729510.359
Kortfristede aktiver1.579.3593.739.696
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver469.764.7870
Langfristede aktiver469.764.7870
Aktiver471.344.14692.147.244
Aktiver
19.04.2024
Passiver
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte00
Egenkapital-25.230-7.500
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser36.115.75735.899.477
Kortfristede forpligtelser471.369.3760
Gældsforpligtelser471.369.3760
Forpligtelser471.369.3760
Passiver471.344.14692.147.244
Passiver
19.04.2024
Nøgletal
19.04.2024
Årsrapport
2023
19.04.2024
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 70,3 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 0,0 %0,0 %
Likviditetsgrad 0,3 %Na.
Resultat
19.04.2024
Gæld
19.04.2024
Årsrapport
19.04.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 19.04.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for K/S Energipark Nørre Økse Sø for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er stillet betalingsgaranti på DKK 7.270.000 overfor N1 A/S vedrørende nettilslutning.
Beretning
19.04.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-15
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for K/S Energipark Nørre Økse Sø. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hobro, den 15-04-2024 Bestyrelse Uffe Bak-Ågård Jens Rasmussen Pia Fisker Olesen Formand
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for K/S Energipark Nørre Økse Sø.