Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-7.500

Aktiver

92.147'

Kortfristede aktiver

3.740'

Egenkapital

-7.500

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat-7.500
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider510.359
Kortfristede aktiver3.739.696
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver92.147.244
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital-7.500
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser35.899.477
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver92.147.244
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 100,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 0,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:20.12.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 20. december 2021 - 31. december 2022 for K/S Energipark Nørre Økse Sø. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 2022-12-31 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 20. december 2021 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. [Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. ] [Det indstilles på generalforsamlingen den 4. maj 2023, at årsregnskabet for 2021/22 ikke skal revideres. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. ] Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hobro, den Bestyrelse: