Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-6.100

Aktiver

4.460'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

4.454'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-5.000
Resultat-6.100
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver4.460.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver4.460.000
Aktiver4.460.000
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital4.453.900
Hensatte forpligtelser1.100
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.000
Kortfristede forpligtelser5.000
Gældsforpligtelser5.000
Forpligtelser5.000
Passiver4.460.000
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -0,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 99,9 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:13.12.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Thomas Dambo Holding ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr. Der er ingen sammenligningstal, idet 2021 er selskabets første regnskabsperiode.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 13. december - 31. december 2021 for Thomas Dambo Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.