Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-137'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-138'

Aktiver

36.844

Kortfristede aktiver

36.844

Egenkapital

-92.583

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-251 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-136.619
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-964
Resultat før skat-137.583
Resultat-137.583
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider36.100
Kortfristede aktiver36.844
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver36.844
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital-92.583
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.243
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser129.427
Forpligtelser129.427
Passiver36.844
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 148,6 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad -251,3 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.12.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-26
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. december 2021 – 31. december 2022 for 50 Minutes ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. december 2021 – 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet 1. december 2021 - 31. december 2022 for opfyldt. Ledelsen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideresÅrsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.