Copied

2021, DKK
09.05.2023
Bruttoresultat

2.326'

Primær drift

412'

Årets resultat

239'

Aktiver

2.683'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

279'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
09.05.2023
Årsrapport
2021
09.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.326.337
Resultat af primær drift411.588
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-104.577
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat307.011
Resultat239.269
Forslag til udbytte-117.800
Aktiver
09.05.2023
Årsrapport
2021
09.05.2023
Kortfristede varebeholdninger875.535
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 132.189
Likvider487.905
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver2.400
Materielle aktiver1.185.425
Langfristede aktiver1.187.825
Aktiver2.683.454
Aktiver
09.05.2023
Passiver
09.05.2023
Årsrapport
2021
09.05.2023
Forslag til udbytte117.800
Egenkapital279.269
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker374.261
Leverandører af varer og tjenesteydelser891.166
Kortfristede forpligtelser1.483.576
Gældsforpligtelser2.404.185
Forpligtelser2.404.185
Passiver2.683.454
Passiver
09.05.2023
Nøgletal
09.05.2023
Årsrapport
2021
09.05.2023
Afkastningsgrad 15,3 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 85,7 %
Payout-ratio 49,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 393,6 %
Soliditestgrad 10,4 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
09.05.2023
Gæld
09.05.2023
Årsrapport
09.05.2023
Nyeste:12.11.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 09.05.2023)
Beretning
09.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 12. november 2021 - 31. december 2022 for Min købmand Bylderup-Bov ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består i drift af dagligvareforretning.