Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift

-3.750

Årets resultat

107'

Aktiver

150'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

147'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.750
Resultat af primær drift-3.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 110.486
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat106.736
Resultat106.736
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver150.486
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver150.486
Aktiver150.486
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital146.736
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser3.750
Gældsforpligtelser3.750
Forpligtelser3.750
Passiver150.486
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad -2,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 72,7 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 97,5 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:21.10.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-12
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 21. oktober 2021 - 31. december 2022 for P-GAP Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.