Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.105'

Primær drift

-2.105'

Årets resultat

-829'

Aktiver

68.262'

Kortfristede aktiver

44.403'

Egenkapital

68.171'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.105.345
Resultat af primær drift-2.105.345
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 256.595
Finansielle indtægter1.109.287
Finansieringsomkostninger-89.861
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat-829.324
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.050.979
Likvider2.352.084
Kortfristede aktiver44.403.063
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver4.053.784
Materielle aktiver19.805.079
Langfristede aktiver23.858.863
Aktiver68.261.926
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital68.170.676
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser56.250
Kortfristede forpligtelser91.250
Gældsforpligtelser91.250
Forpligtelser91.250
Passiver68.261.926
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad -3,1 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -1,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.342,9 %
Soliditestgrad 99,9 %
Likviditetsgrad 48.660,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:22.10.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 22. oktober 2021 - 31. december 2022 for Artha Bolig Udbytte P/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 22. oktober 2021 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 4. maj 2023 Direktion Stine Nagstrup Kjær Klaus Søren Hansen Bestyrelse Jan Severin Sølbæk Klaus Thorsten Wollesen Lund Kristoffer Emil Eriksen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 22. oktober 2021 - 31. december 2022 for Artha Bolig Udbytte P/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering i boligudlejningsejendomme beliggende i Jylland.