Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-14.901

Primær drift
Na.
Årets resultat

-18.366

Aktiver

301'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

21.634

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

7 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-14.901
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-3.465
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-18.366
Resultat-18.366
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider29.334
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver272.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver272.000
Aktiver301.334
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital21.634
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.000
Kortfristede forpligtelser279.700
Gældsforpligtelser279.700
Forpligtelser279.700
Passiver301.334
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -84,9 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 7,2 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.10.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 31. december 2022 for Ålund Fredholm Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage enhver form for investering