Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

23.788'

Primær drift

1.394'

Årets resultat

979'

Aktiver

15.454'

Kortfristede aktiver

13.426'

Egenkapital

1.379'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

148 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat23.788.320
Resultat af primær drift1.394.050
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter102.330
Finansieringsomkostninger-227.584
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat1.268.796
Resultat978.991
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger3.331.584
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.094.411
Likvider0
Kortfristede aktiver13.425.995
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver477.712
Materielle aktiver1.550.137
Langfristede aktiver2.027.849
Aktiver15.453.844
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital1.378.991
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.214.649
Kortfristede forpligtelser9.098.448
Gældsforpligtelser14.074.853
Forpligtelser14.074.853
Passiver15.453.844
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad 9,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 71,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 612,5 %
Soliditestgrad 8,9 %
Likviditetsgrad 147,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:16.09.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Rostgård Maskinstation A/S for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 16. september 2021 - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets primære hovedaktivitet er udførsel af maskinstationsarbejder for 3. mand. Virksomhedens aktiviteter er således rettet mod landbruget. Uden for sæsonen forsøger virksomheden at løse andre opgaver – som fx assistance med juletræsproduktion, flishugning o. lign. – for på den måde at kunne undgå at måtte afskedige gode medarbejdere i denne periode. Selskabets maskinpark er moderne med den nyeste teknologi.