Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

705'

Primær drift

239'

Årets resultat

181'

Aktiver

341'

Kortfristede aktiver

341'

Egenkapital

221'

Afkastningsgrad

70 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

284 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat705.052
Resultat af primær drift239.004
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-5.391
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat233.613
Resultat181.057
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 67.261
Likvider274.179
Kortfristede aktiver341.440
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver341.440
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital221.057
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser120.383
Gældsforpligtelser120.383
Forpligtelser120.383
Passiver341.440
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad 70,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 81,9 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.433,4 %
Soliditestgrad 64,7 %
Likviditetsgrad 283,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:13.09.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 13. september 2021 - 31. december 2022 for Scriberius ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.