Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift
Na.
Årets resultat

0

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat0
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat0
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver40.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver40.000
Aktiver40.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital40.000
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver40.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning Na.
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:23.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-09
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.