Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-122'

Primær drift

-384'

Årets resultat

-368'

Aktiver

1.387'

Kortfristede aktiver

184'

Egenkapital

-328'

Afkastningsgrad

-28 %

Soliditetsgrad

-24 %

Likviditetsgrad

18 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-122.276
Resultat af primær drift-384.261
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-86.895
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-471.156
Resultat-367.523
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 183.723
Likvider0
Kortfristede aktiver183.723
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver1.202.861
Langfristede aktiver1.202.861
Aktiver1.386.584
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital-327.523
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker478.242
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser1.031.501
Gældsforpligtelser1.714.107
Forpligtelser1.714.107
Passiver1.386.584
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad -27,7 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 112,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -442,2 %
Soliditestgrad -23,6 %
Likviditetsgrad 17,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:12.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for gæld til banker, er der givet virksomhedspant 800 tkr., i varebeholdninger, materielle anlægsaktiver, simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser samt immaterielle anlægsaktiver. Den regnskabsmæssige værdi af pansatte aktiver pr. 31. december 2022 udgør 771 tkr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 12. august 2021 - 31. december 2022 for Carlight Lakering ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12. august 2021 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, den 23. maj 2023 Direktion Vygaudas Meskauskis Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 12. august 2021 - 31. december 2022 for Carlight Lakering ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive autolakering samt anden dermed beslægtet virksomhed.