Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

92.703

Primær drift

38.764

Årets resultat

25.846

Aktiver

121'

Kortfristede aktiver

121'

Egenkapital

65.846

Afkastningsgrad

32 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

219 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat92.703
Resultat af primær drift38.764
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-5.548
Resultat før skat33.216
Resultat25.846
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.801
Likvider88.519
Kortfristede aktiver121.320
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver121.320
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital65.846
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser29.230
Kortfristede forpligtelser55.474
Gældsforpligtelser55.474
Forpligtelser55.474
Passiver121.320
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad 32,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 39,3 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 54,3 %
Likviditetsgrad 218,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:09.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 9. august 2021 - 31. december 2022 for Rikardt - Huse ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter er at drive tømrervirksomhed, handel samt anden beslægtet virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn.