Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

166'

Primær drift

97.231

Årets resultat

63.443

Aktiver

250'

Kortfristede aktiver

11.620

Egenkapital

103'

Afkastningsgrad

39 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

8 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning970.712
Bruttoresultat165.996
Resultat af primær drift97.231
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-15.623
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat81.858
Resultat63.443
Forslag til udbytte-60.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger5.225
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.395
Likvider0
Kortfristede aktiver11.620
Immaterielle aktiver og goodwill56.700
Finansielle anlægsaktiver48.250
Materielle aktiver133.000
Langfristede aktiver237.950
Aktiver249.570
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte60.000
Egenkapital103.443
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.000
Kortfristede forpligtelser146.127
Gældsforpligtelser146.127
Forpligtelser146.127
Passiver249.570
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad 39,0 %
Dækningsgrad 17,1 %
Resultatgrad 6,5 %
Varelagerets omsætningshastighed 185,8
Egenkapitals-forretning 61,3 %
Payout-ratio 94,6 %
Gældsdæknings-nøgletal 622,4 %
Soliditestgrad 41,4 %
Likviditetsgrad 8,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:04.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.