Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

5.293

Primær drift

5.293

Årets resultat

4.563

Aktiver

34.812

Kortfristede aktiver

34.812

Egenkapital

4.564

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

115 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning216.288
Bruttoresultat5.293
Resultat af primær drift5.293
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-730
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat4.563
Resultat4.563
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.250
Likvider28.562
Kortfristede aktiver34.812
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver34.812
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital4.564
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser30.248
Gældsforpligtelser30.248
Forpligtelser30.248
Passiver34.812
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad 15,2 %
Dækningsgrad 2,4 %
Resultatgrad 2,1 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 100,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 725,1 %
Soliditestgrad 13,1 %
Likviditetsgrad 115,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:28.06.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 28. juni 2021 - 30. juni 2022 for Maincode K/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.