Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

176'

Primær drift

-173'

Årets resultat

-175'

Aktiver

86.774

Kortfristede aktiver

69.913

Egenkapital

53.086

Afkastningsgrad

-200 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

208 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat175.5350
Resultat af primær drift-173.30279.267
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-1.894-1.235
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-175.19678.032
Resultat-175.19660.886
Forslag til udbytte0-57.200
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.7339.594
Likvider41.180360.251
Kortfristede aktiver69.9130
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver5.0040
Materielle aktiver11.85723.715
Langfristede aktiver16.86123.715
Aktiver86.774393.560
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.06.2022
Forslag til udbytte057.200
Egenkapital53.086285.483
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser33.688108.077
Gældsforpligtelser33.688108.077
Forpligtelser33.688108.077
Passiver86.774393.560
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.06.2022
Afkastningsgrad -199,7 %20,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -330,0 %21,3 %
Payout-ratio Na.93,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -9.150,1 %6.418,4 %
Soliditestgrad 61,2 %72,5 %
Likviditetsgrad 207,5 %Na.
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-19
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for Drivkraft ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.