Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.991'

Primær drift

14.927

Årets resultat

-15.858

Aktiver

1.286'

Kortfristede aktiver

579'

Egenkapital

129'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

55 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.05.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.991.1032.826.343
Resultat af primær drift14.9270
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-33.695-27.443
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-18.76838.304
Resultat-15.85829.218
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.05.2022
Kortfristede varebeholdninger85.47085.444
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 493.730463.154
Likvider021.574
Kortfristede aktiver579.200570.172
Immaterielle aktiver og goodwill580.889653.501
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver125.904222.190
Langfristede aktiver706.793875.691
Aktiver1.285.9931.445.863
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.05.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital129.116144.975
Hensatte forpligtelser111.705118.531
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser72.992101.096
Kortfristede forpligtelser1.045.1721.182.357
Gældsforpligtelser1.045.1721.182.357
Forpligtelser1.045.1721.182.357
Passiver1.285.9931.445.863
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.05.2022
Afkastningsgrad 1,2 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,3 %20,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 44,3 %Na.
Soliditestgrad 10,0 %10,0 %
Likviditetsgrad 55,4 %48,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Fugecentralen Danmark ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er ingen sammenligningstal, idet 2022 er selskabets første regnskabsperiode.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Fugecentralen Danmark ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at udføre murerarbejde og anden hermed beslægtet virksomhed.