Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.717'

Primær drift

1.549'

Årets resultat

1.182'

Aktiver

2.646'

Kortfristede aktiver

2.646'

Egenkapital

1.319'

Afkastningsgrad

59 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

199 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.716.630742.342
Resultat af primær drift1.548.961202.489
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-27.338-4.168
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat1.521.623198.321
Resultat1.182.083153.714
Forslag til udbytte-1.200.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.979.611577.516
Likvider666.60922.353
Kortfristede aktiver2.646.220599.869
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver2.646.220599.869
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Forslag til udbytte1.200.0000
Egenkapital1.318.597193.714
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser113.9700
Kortfristede forpligtelser1.327.623406.155
Gældsforpligtelser1.327.623406.155
Forpligtelser1.327.623406.155
Passiver2.646.220599.869
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Afkastningsgrad 58,5 %33,8 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 89,6 %79,4 %
Payout-ratio 101,5 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 5.666,0 %4.858,2 %
Soliditestgrad 49,8 %32,3 %
Likviditetsgrad 199,3 %147,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nordjysk Projektledelse ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Nordjysk Projektledelse ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 26. maj 2023 Direktion Lars Ubbesen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Nordjysk Projektledelse ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i projektstyring for andre virksomheder og efter ledelsens vurdering ligende virksomhed.