Copied
 
 
2023, DKK
11.06.2024
Bruttoresultat

5.678'

Primær drift

903'

Årets resultat

686'

Aktiver

2.198'

Kortfristede aktiver

2.198'

Egenkapital

805'

Afkastningsgrad

41 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

158 %

Resultat
11.06.2024
Årsrapport
2023
11.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.678.4845.716.630
Resultat af primær drift902.6181.548.961
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter2760
Finansieringsomkostninger0-27.338
Andre finansielle omkostninger-18.1850
Resultat før skat884.7091.521.623
Resultat686.4871.182.083
Forslag til udbytte-680.000-1.200.000
Aktiver
11.06.2024
Årsrapport
2023
11.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.238.4341.979.611
Likvider959.827666.609
Kortfristede aktiver2.198.2612.646.220
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver2.198.2612.646.220
Aktiver
11.06.2024
Passiver
11.06.2024
Årsrapport
2023
11.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Forslag til udbytte680.0001.200.000
Egenkapital805.0841.318.597
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Leverandører af varer og tjenesteydelser20.748113.970
Kortfristede forpligtelser1.393.1771.327.623
Gældsforpligtelser1.393.1771.327.623
Forpligtelser1.393.1771.327.623
Passiver2.198.2612.646.220
Passiver
11.06.2024
Nøgletal
11.06.2024
Årsrapport
2023
11.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.02.2022
Afkastningsgrad 41,1 %58,5 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 85,3 %89,6 %
Payout-ratio 99,1 %101,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.5.666,0 %
Soliditestgrad 36,6 %49,8 %
Likviditetsgrad 157,8 %199,3 %
Resultat
11.06.2024
Gæld
11.06.2024
Årsrapport
11.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Nordjysk Projektledelse ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
11.06.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-10
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Nordjysk Projektledelse ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 10. juni 2024 Direktion Lars Ubbesen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Nordjysk Projektledelse ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i projektstyring for andre virksomheder og efter ledelsens vurdering ligende virksomhed.