Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-3.351

Primær drift
Na.
Årets resultat

-34.417

Aktiver

1.629'

Kortfristede aktiver

817'

Egenkapital

753'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

93 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.01.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.351-2.626
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter27.3450
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-36.623-1.311
Resultat før skat-36.683-27.488
Resultat-34.417-24.958
Forslag til udbytte00
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.01.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 713.204679.122
Likvider103.31599.375
Kortfristede aktiver816.519778.497
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver812.142836.196
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver812.142836.196
Aktiver1.628.6611.614.693
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.01.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital752.767787.184
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5502.500
Kortfristede forpligtelser875.894827.509
Gældsforpligtelser875.894827.509
Forpligtelser875.894827.509
Passiver1.628.6611.614.693
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.01.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -4,6 %-3,2 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 46,2 %48,8 %
Likviditetsgrad 93,2 %94,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Jimmy Johnsen Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen Ingen
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Jimmy Johnsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af holdingvirksomhed.