Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

66.591

Primær drift

66.591

Årets resultat

54.006

Aktiver

114'

Kortfristede aktiver

114'

Egenkapital

83.524

Afkastningsgrad

59 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

376 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat66.591-8.000
Resultat af primær drift66.5910
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-309-2.482
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat66.2820
Resultat54.006-10.482
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider113.80037.518
Kortfristede aktiver113.80037.518
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver113.80037.518
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital83.52429.518
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.0000
Kortfristede forpligtelser30.2768.000
Gældsforpligtelser30.2768.000
Forpligtelser30.2768.000
Passiver113.80037.518
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
Afkastningsgrad 58,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 64,7 %-35,5 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 21.550,5 %Na.
Soliditestgrad 73,4 %78,7 %
Likviditetsgrad 375,9 %469,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for sjuush ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:1. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for sjuush ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er at drive investering/sponsor/konsulentvirksomhed samt formueanbringelse og al virksomhed efter ledelsens skøn beslægtet hermed.