Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

119'

Primær drift

83.287

Årets resultat

-6.999

Aktiver

2.522'

Kortfristede aktiver

145'

Egenkapital

693'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

209 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat119.189
Resultat af primær drift83.287
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-81.530
Resultat før skat1.757
Resultat-6.999
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider145.334
Kortfristede aktiver145.334
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver2.376.173
Langfristede aktiver2.376.173
Aktiver2.521.507
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital693.001
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.555
Kortfristede forpligtelser69.567
Gældsforpligtelser1.828.506
Forpligtelser1.828.506
Passiver2.521.507
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad 3,3 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -1,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 27,5 %
Likviditetsgrad 208,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:30.05.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til kreditforening, tkr. 1.769, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør tkr. 2.376.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 30. maj 2021 - 30. juni 2022 for BS Ejendomsinvest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets aktivitet er investering i og drift af udlejningsejendomme.