Copied

DKK
Bruttoresultat

4.340

Primær drift
Na.
Årets resultat

131'

Aktiver

4.492'

Kortfristede aktiver

142'

Egenkapital

171'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
Årsrapport
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.340
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter242.669
Finansieringsomkostninger-79.363
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat167.646
Resultat130.774
Forslag til udbytte0
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.630
Likvider97.107
Kortfristede aktiver141.737
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver4.349.879
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver4.349.879
Aktiver4.491.616
Aktiver
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte0
Egenkapital170.774
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker4.274.170
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser9.800
Gældsforpligtelser4.320.842
Forpligtelser4.320.842
Passiver4.491.616
Passiver
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 76,6 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 3,8 %
Likviditetsgrad 1.446,3 %
Resultat
Gæld
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 20. maj 2021 - 30. april 2022 for ALG Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.