Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

417'

Primær drift
Na.
Årets resultat

299'

Aktiver

7.670'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

339'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat416.985
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter51.687
Finansieringsomkostninger-81.612
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat387.060
Resultat298.859
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver7.670.035
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver7.670.035
Aktiver7.670.035
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital338.859
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld6.775.487
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.000
Kortfristede forpligtelser481.443
Gældsforpligtelser7.331.176
Forpligtelser7.331.176
Passiver7.670.035
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 88,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 4,4 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:25.05.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 25. maj 2021 - 30. juni 2022 for Faun ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.