Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

419'

Primær drift

23.191

Årets resultat

17.527

Aktiver

135'

Kortfristede aktiver

135'

Egenkapital

89.812

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

299 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat419.384128.291
Resultat af primær drift23.19141.783
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-582-192
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat22.60941.591
Resultat17.52732.285
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45.62553.718
Likvider89.20654.552
Kortfristede aktiver134.831108.270
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver134.831108.270
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital89.81272.285
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.8121.672
Kortfristede forpligtelser45.01935.985
Gældsforpligtelser45.01935.985
Forpligtelser45.01935.985
Passiver134.831108.270
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
Afkastningsgrad 17,2 %38,6 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 19,5 %44,7 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.984,7 %21.762,0 %
Soliditestgrad 66,6 %66,8 %
Likviditetsgrad 299,5 %300,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Golden Pine ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.