Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

486'

Primær drift

4.360

Årets resultat

111'

Aktiver

366'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

329'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat486.288464.600
Resultat af primær drift4.360145.193
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 116.0920
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-9.0960
Andre finansielle omkostninger0-1.715
Resultat før skat111.356300.639
Resultat111.376266.685
Forslag til udbytte-100.000-89.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32.1760
Likvider70.4239.211
Kortfristede aktiver0258.286
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver263.253197.161
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver263.253197.161
Aktiver365.852455.447
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
Forslag til udbytte100.00089.000
Egenkapital329.061306.686
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser471259
Kortfristede forpligtelser36.791148.761
Gældsforpligtelser36.791148.761
Forpligtelser36.791148.761
Passiver365.852455.447
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
Afkastningsgrad 1,2 %31,9 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 33,8 %87,0 %
Payout-ratio 89,8 %33,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 47,9 %Na.
Soliditestgrad 89,9 %67,3 %
Likviditetsgrad Na.173,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lohbus Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lohbus Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter. samt virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed