Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-17.076

Primær drift

-17.076

Årets resultat

-17.063

Aktiver

176'

Kortfristede aktiver

176'

Egenkapital

-38.990

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

-22 %

Likviditetsgrad

82 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
30.06.2023
2021
05.07.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-17.076-59.814-64.368
Resultat af primær drift-17.076-59.814-64.368
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter1500
Finansieringsomkostninger-2-1.269-996
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-17.063-61.083-65.364
Resultat-17.063-61.083-65.364
Forslag til udbytte000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
30.06.2023
2021
05.07.2022
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 110.024148.031601.595
Likvider65.98649.79119.228
Kortfristede aktiver176.010197.822620.823
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver176.010197.822620.823
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
30.06.2023
2021
05.07.2022
Forslag til udbytte000
Egenkapital-38.990-86.447-25.364
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser215.000284.269646.187
Gældsforpligtelser215.000284.269646.187
Forpligtelser215.000284.269646.187
Passiver176.010197.822620.823
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
30.06.2023
2021
05.07.2022
Afkastningsgrad -9,7 %-30,2 %-10,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,8 %70,7 %257,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -853.800,0 %-4.713,5 %-6.462,7 %
Soliditestgrad -22,2 %-43,7 %-4,1 %
Likviditetsgrad 81,9 %69,6 %96,1 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for Fabrex produktion ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.