Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.794'

Primær drift

2.383'

Årets resultat

1.172'

Aktiver

45.855'

Kortfristede aktiver

2.766'

Egenkapital

8.786'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

19 %

Likviditetsgrad

138 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.794.362
Resultat af primær drift2.383.247
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter20.557
Finansieringsomkostninger-901.622
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat1.502.182
Resultat1.171.702
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.712.970
Likvider52.719
Kortfristede aktiver2.765.689
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver43.088.885
Langfristede aktiver43.088.885
Aktiver45.854.574
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital8.786.143
Hensatte forpligtelser154.076
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser343.364
Kortfristede forpligtelser2.001.016
Gældsforpligtelser36.914.355
Forpligtelser36.914.355
Passiver45.854.574
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad 5,2 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 13,3 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 264,3 %
Soliditestgrad 19,2 %
Likviditetsgrad 138,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:30.03.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 35.658 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2022 udgør 43.089 t.kr.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 30. marts 2021 - 31. marts 2022 for Ejendomsselskabet Houmannsgade ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn er forbundet hermed.