Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

184'

Primær drift

68.125

Årets resultat

-7.140

Aktiver

1.422'

Kortfristede aktiver

1.210'

Egenkapital

487'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

250 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat183.88994.325
Resultat af primær drift68.12534.928
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter22.1360
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger-89.714-40.745
Resultat før skat547-5.817
Resultat-7.140-5.523
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.154.6211.125.731
Likvider54.9533.454
Kortfristede aktiver1.209.5741.129.185
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver40.00040.000
Materielle aktiver172.126287.890
Langfristede aktiver212.126327.890
Aktiver1.421.7001.457.075
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital487.337494.477
Hensatte forpligtelser028
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser483.880297.600
Gældsforpligtelser934.363962.570
Forpligtelser934.363962.570
Passiver1.421.7001.457.075
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
Afkastningsgrad 4,8 %2,4 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,5 %-1,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 34,3 %33,9 %
Likviditetsgrad 250,0 %379,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for gæld til øvrige kreditinstitutter er deponeret virksomhedspant nom. 1.000 t.kr. i driftsmateriel, og simple fordringer. Den regnskabsmæssige værdi af pantsat driftsmateriel og simple fordringer udgør 1.326.732 kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Repass ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivtiet består i at drive virksomhed med leasing af fitnessudstyr. Årets resultat er opgjort til et underskud på 7 t. kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 1. 422 t. kr. og en egenkapital på 487 t. kr. Ledelsen anser årets resultat som forventet.