Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-24.906

Primær drift

-24.906

Årets resultat

-127'

Aktiver

15.447'

Kortfristede aktiver

5.805'

Egenkapital

-157'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

-1 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-24.906-13.000
Resultat af primær drift-24.906-13.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter242.15176.863
Finansieringsomkostninger-343.912-139.161
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat00
Resultat-126.667-75.298
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.803.5854.653.629
Likvider1.0740
Kortfristede aktiver5.804.6594.653.629
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver9.641.8445.946.404
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver9.641.8445.946.404
Aktiver15.446.50310.600.033
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital-156.965-30.298
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld14.454.6709.511.647
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser1.148.7981.118.684
Gældsforpligtelser15.603.46810.630.331
Forpligtelser15.603.46810.630.331
Passiver15.446.50310.600.033
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.06.2022
Afkastningsgrad -0,2 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 80,7 %248,5 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -7,2 %-9,3 %
Soliditestgrad -1,0 %-0,3 %
Likviditetsgrad 505,3 %416,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Gourmet Invest ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Gourmet Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og yde investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.