Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

432'

Primær drift

148'

Årets resultat

111'

Aktiver

287'

Kortfristede aktiver

267'

Egenkapital

146'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

51 %

Likviditetsgrad

392 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat432.499
Resultat af primær drift147.811
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter737
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-5.977
Resultat før skat142.571
Resultat111.199
Forslag til udbytte0
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Kortfristede varebeholdninger138.702
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 40.256
Likvider88.333
Kortfristede aktiver267.291
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver12.150
Materielle aktiver7.500
Langfristede aktiver19.650
Aktiver286.941
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Forslag til udbytte0
Egenkapital146.329
Hensatte forpligtelser1.650
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld41.133
Leverandører af varer og tjenesteydelser35.308
Kortfristede forpligtelser68.107
Gældsforpligtelser138.962
Forpligtelser138.962
Passiver286.941
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
Afkastningsgrad 51,5 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 76,0 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 51,0 %
Likviditetsgrad 392,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:10.03.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-13
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdSelskabet blev stiftet den 10. marts 2021, hvorfor selskabets første regnskabsperiode omfatter lidt over 16 måneder. Der er ikke registreret andre usædvanlige forhold i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Fairpaint ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet har bestået af salg af maling m. v. fra egen butik, samt udførelse af malerarbejde for private og virksomheder.