Copied
 
 
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-4.520

Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.520

Aktiver

28.889

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

28.889

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.02.2022
Nettoomsætning13.4801.770
Bruttoresultat-4.5203.528
Resultat af primær drift03.528
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat03.528
Resultat-4.5203.528
Forslag til udbytte4.5200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.02.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider28.88937.826
Kortfristede aktiver037.826
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver28.88937.826
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.02.2022
Forslag til udbytte-4.5200
Egenkapital28.88937.826
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser00
Gældsforpligtelser00
Forpligtelser00
Passiver28.88937.826
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.02.2022
Afkastningsgrad Na.9,3 %
Dækningsgrad -33,5 %199,3 %
Resultatgrad -33,5 %199,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -15,6 %9,3 %
Payout-ratio 100,0 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for StepStudy ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.