Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-2.950

Primær drift

-2.950

Årets resultat

-9.331

Aktiver

50.579

Kortfristede aktiver

50.579

Egenkapital

-179'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

-353 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.950-4.000
Resultat af primær drift-2.950-4.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0-200.000
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-6.381-5.197
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-9.331-209.197
Resultat-9.331-209.197
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.9990
Likvider33541
Kortfristede aktiver50.57941
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver50.57941
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital-178.528-169.197
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser3.0003.000
Gældsforpligtelser229.107169.238
Forpligtelser229.107169.238
Passiver50.57941
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
Afkastningsgrad -5,8 %-9.756,1 %
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,2 %123,6 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -46,2 %-77,0 %
Soliditestgrad -353,0 %-412.675,6 %
Likviditetsgrad 1.686,0 %1,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CKN Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for CKN Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vejle, den 11-05-2023 Direktion Cecilie Kjær Nørager Adm. direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for CKN Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.