Copied
 
 
2023, DKK
12.02.2024
Bruttoresultat

103'

Primær drift

67.772

Årets resultat

39.832

Aktiver

116'

Kortfristede aktiver

116'

Egenkapital

79.832

Afkastningsgrad

58 %

Soliditetsgrad

69 %

Likviditetsgrad

321 %

Resultat
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
26.05.2023
2021
19.07.2022
Nettoomsætning00
Bruttoresultat103.15100
Resultat af primær drift67.77200
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter2200
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger-13.55200
Resultat før skat54.24200
Resultat39.83200
Forslag til udbytte000
Aktiver
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
26.05.2023
2021
19.07.2022
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider116.00840.00040.000
Kortfristede aktiver116.00840.00040.000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver116.00840.00040.000
Aktiver
12.02.2024
Passiver
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
26.05.2023
2021
19.07.2022
Forslag til udbytte000
Egenkapital79.83240.00040.000
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser36.17600
Gældsforpligtelser36.17600
Forpligtelser36.17600
Passiver116.00840.00040.000
Passiver
12.02.2024
Nøgletal
12.02.2024
Årsrapport
2023
12.02.2024
2022
26.05.2023
2021
19.07.2022
Afkastningsgrad 58,4 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 49,9 %Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 68,8 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 320,7 %Na.Na.
Resultat
12.02.2024
Gæld
12.02.2024
Årsrapport
12.02.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 12.02.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsrapporten for NSA Biler ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
12.02.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-08
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2023 for NSA Biler ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter har været at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.