Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-11.108

Primær drift
Na.
Årets resultat

-17.123

Aktiver

466'

Kortfristede aktiver

156'

Egenkapital

180'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

39 %

Likviditetsgrad

54 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
16.08.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.108-8.1320
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger0-700
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat-17.123156.7980
Resultat-17.123156.7980
Forslag til udbytte000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
16.08.2022
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 110.000110.0000
Likvider45.69054.2980
Kortfristede aktiver155.690164.2980
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver310.028316.04340.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver310.028316.04340.000
Aktiver465.718480.34140.000
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
16.08.2022
Forslag til udbytte000
Egenkapital179.675196.79840.000
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser286.043283.5430
Gældsforpligtelser286.043283.5430
Forpligtelser286.043283.5430
Passiver465.718480.34140.000
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
14.07.2023
2021
16.08.2022
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,5 %79,7 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 38,6 %41,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 54,4 %57,9 %Na.
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.02.2023- 31.01.2024(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Daruam Holding ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
11.07.2024
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. februar 2023 - 31. januar 2024 for Daruam Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets hovedaktivitet er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed ihermed stående forbindelse.