Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-26.573

Årets resultat

-24.409

Aktiver

30.681

Kortfristede aktiver

30.681

Egenkapital

26.663

Afkastningsgrad

-87 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.01.2022
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-26.5735.983
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-4.721-4.366
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-31.2941.617
Resultat-24.4091.072
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.01.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.21662.850
Likvider23.4652.784
Kortfristede aktiver30.68165.634
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver30.68165.634
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.01.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital26.66351.072
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser4.00012.203
Gældsforpligtelser4.01814.562
Forpligtelser4.01814.562
Passiver30.68165.634
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.01.2022
Afkastningsgrad -86,6 %9,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -91,5 %2,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -562,9 %137,0 %
Soliditestgrad 86,9 %77,8 %
Likviditetsgrad 767,0 %537,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for AKiLAY ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.