Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-2.851

Primær drift
Na.
Årets resultat

-2.851

Aktiver

40.149

Kortfristede aktiver

149

Egenkapital

37.149

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.8510
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-2.8510
Resultat-2.8510
Forslag til udbytte00
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider1490
Kortfristede aktiver1490
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver40.00040.000
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver40.00040.000
Aktiver40.14940.000
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital37.14940.000
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0000
Kortfristede forpligtelser3.0000
Gældsforpligtelser3.0000
Forpligtelser3.0000
Passiver40.14940.000
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
29.03.2022
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,7 %Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 92,5 %100,0 %
Likviditetsgrad 5,0 %Na.
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.02.2022- 31.01.2023(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-14
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 02. 22 - 31. 01. 23 for Krogner Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at eje anparter i andre selskaber.