Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.394

Primær drift

-6.394

Årets resultat

1.672'

Aktiver

4.523'

Kortfristede aktiver

766'

Egenkapital

4.517'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
09.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.394-5.250-18.105
Resultat af primær drift-6.394-5.250-18.105
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter17.96612.8040
Finansieringsomkostninger-127.57900
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat1.671.883638.073533.925
Resultat1.671.883638.073533.925
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
09.07.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.865439.1990
Likvider172.36000
Kortfristede aktiver765.992439.1990
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver3.756.8802.468.9902.338.471
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver3.756.8802.468.9902.338.471
Aktiver4.522.8722.908.1892.338.471
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
09.07.2021
Forslag til udbytte58.90057.20056.500
Egenkapital4.516.6222.901.9392.320.366
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.25018.105
Kortfristede forpligtelser6.2506.25018.105
Gældsforpligtelser6.2506.25018.105
Forpligtelser6.2506.25018.105
Passiver4.522.8722.908.1892.338.471
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
09.07.2021
Afkastningsgrad -0,1 %-0,2 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 37,0 %22,0 %23,0 %
Payout-ratio 3,5 %9,0 %10,6 %
Gældsdæknings-nøgletal -5,0 %Na.Na.
Soliditestgrad 99,9 %99,8 %99,2 %
Likviditetsgrad 12.255,9 %7.027,2 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Stuben Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Stuben Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed.